Korduma kippuvad küsimused

Info EthicsPointi kohta

Mis on EthicsPoint?

EthicsPoint on veebiportaal Autolivi abiliini kaudu probleemidest teatamiseks.

EthicsPoint on laiapõhjaline ja konfidentsiaalne raporteerimisvahend, mille on loonud NAVEX Global juhatuse ja töötajate toetamiseks võitluses pettuste, ärakasutamise ja muude rikkumiste vastu töökohal, edendades samaaegselt positiivset töökeskkonda.

Miks on vaja EthicsPointi sarnast süsteemi ja Autolivi abiliini?

 • Me usume, et töötajad on meie kõige väärtuslikum vara. Avatud suhtluskanalite loomisega edendame me positiivset töökeskkonda ja suurenda produktiivsust.
 • Börsiettevõtetel on seadustest tulenev kohustus pakkuda anonüümset raporteerimisvahendit raamatupidamise ja auditeerimise pettuste edastamiseks otse auditeerimisnõukogule.
 • Efektiivne raporteerimissüsteem on täienduseks meie püüetele toetada aususe ja eetilise otsustamise kultuuri.

Raporteerimine – Üldine

Kas ma saan raporti esitada nii interneti kui ka telefoni teel?

Jah. Autolivi abiliini kaudu on teil võimalus esitada konfidentsiaalne ja anonüümne (võimalusel) raport nii telefoni kui ka interneti teel.

Millistest olukordadest ma teatama peaks?

Autolivi abiliin on mõeldud teatamiseks tegelikest või potentsiaalsetest rikkumistest seoses reeglite, seaduste ja määrustega, Autolivi standarditega või käitumissuunistega, mis on teie hinnangu kohaselt aset leidnud või leiavad peagi aset, või teistest kerkinud probleemidest. Võimalikud rikkumised, millest tuleks teatada, hõlmavad muu hulgas järgmist:

 • raamatupidamis- või auditieeskirjade eiramine või valeandmete esitamine;
 • monopolivastaste ja konkurentsi käsitlevate seaduste rikkumine;
 • tegelikud või võimalikud huvide konfliktid;
 • lapstööjõud või sunniviisiline töö;
 • võimalus saada ettevõtte kaudu isiklikku kasu;
 • vara hävitamine ja vargus;
 • konfidentsiaalse teabe nõuetevastane avalikustamine;
 • narkootikumide või alkoholi kuritarvitamine;
 • keskkonna, tervise ja ohutusega seotud probleemid;
 • teabe võltsimine või hävitamine;
 • Pettus või omastamine
 • kohatud kingitused ja meelelahutus, altkäemaksud või tänuraha;
 • diskrimineeriv, ebasünnis või ahistav käitumine;
 • ettevõtte ressursside sobimatu kasutamine või väärkasutamine;
 • kvaliteediprobleemid;
 • kättemaks

Kas ma ei peaks probleemidest lihtsalt ülemusele, turvameeskonnale või personaliosakonnale teatama ning laskma neil sellega tegeleda?

Kui märkate käitumist, mis rikub teie arvates meie käitumisreegleid, siis eeldame, et te teatate sellest. Ideaalis peaksite kõigist probleemidest teatama oma vahetule ülemusele või usaldusväärsele juhile, personaliosakonna esindajale, juriidilise osakonna esindajale, järelvalve osakonna esindajale või mõnele teisele juhatuse liikmele. Ent me mõistame, et teatud olukordades võib nimetatud moel raporti esitamine teile ebamugavaks osutuda. Just sel otstarbel oleme me loonud Autolivi abiliini. Me eelistame anonüümset raporteerimist informatsiooni mahavaikimisele. Pidage meeles, et sellega, kui edastate probleemist teatamisel võimalikult palju teavet ja üksikasju, aitate meie ettevõttel seda uurida ja lahendada.

Miks ma peaksin raporti esitama? Mis kasu mina sellest saan?

Meil kõigil on õigus töötada positiivses töökeskkonnas ja selle õigusega kaasneb kohustus toimida eetiliselt ning teavitada teiste isikute sobimatust käitumisest. Üheskoos suudame me säilitada tervisliku ja produktiivse keskkonna. Korporatiivsed rikkumised on ohuks terve ettevõtte heaolule.

Kas peaksin murest teatama isegi, kui mul ei ole tõendeid?

Usume, et teadetel, juurdlustel ja konstruktiivsel tagasisidel on tähtis osa meie ettevõtte muutmisel suurepäraseks töökohaks. Autolivis peame tähtsaks heas usus probleemist teatanud või juurdluses osalevate üksikisikute kaitsmist. „Heas usus” tähendab, et probleemist teatades või juurdluses osaledes esitate ausalt kogu teile teadaoleva teabe. Ei loe, kui hiljem leiate, et eksisite, või kui teatatud juhtum ei olnudki tegelikult rikkumine.

Mis juhtub, kui ma oma identiteedi avaldan? Kas sellele järgnevad tagajärjed?

Autolivis on nulltolerants kättemaksu ja ahistamise suhtes. Samuti ei kahjusta ühtegi töötajat see, kui ta keeldub järgimast direktiivi, mis on tema arvamusel pettus või juhendi või õigusnormide rikkumine. Kui olete teadlik asetleidnud või asetleidvast kättemaksust või kahtlustate seda, teatage olukorrast õigus- või järelevalveosakonna esindajale või Autoliv Helpline’il.

Kas minu raportit uuritakse?

Autoliv võtab iga rikkumisteadet tõsiselt. Võtame juurdluses kiired meetmed, lahendame kõik probleemid ja väldime nende taasteket. Meie ettevõte teeb kõik jõupingitused selleks, et juurdlused oleksid järjepidevad, kõikehõlmavad ja võimalikult konfidentsiaalsed. Kui teilt palutakse, olete alati kohustatud tegema koostööd seoses juurdluse või võimaliku rikkumisega. Kui juurdlus paljastab, et rikkumine on toimunud, reageerib Autoliv asjakohaselt ja vajadust mööda kooskõlas seadustega. Olenevalt asjaoludest võib see hõlmata koolitust või distsiplinaarmeetmeid, sh töösuhte lõpetamist. Lisaks võib Autoliv teatada rikkumise või juurdluse tulemused asjaomastele asutustele. Lisateabe jaoks Autolivi juurdlusprotsessi läbiviimise kohta vt Investigations Policy .

Kas juhatus tõesti tahab, et ma raporti esitaksin?

Kahtlemata. Õigupoolest on see meile vajalik. Teie teate, mis meie ettevõttes toimub - nii hea kui ka halb. Teil võivad olla algteadmised potentsiaalselt probleemsest tegevusest. Teie raport võib vähendada potentsiaalset negatiivset mõju ettevõttele ja meie inimestele. Lisaks aitab positiivse sisendi pakkumine tuvastada probleeme, mille kaudu on võimalik parandada korporatsiooni kultuuri ja toimivust.

Kuhu need raportid lähevad? Kes neid näeb?

Raportid sisestatakse otse Autolivi abiliini turvalisse serverisse, et ennetada kõiki turvariske. Autolivi abiliin võimaldab raportitele ligipääsu üksnes piiratud isikutele ettevõttes, kelle ülesandeks on raporti hindamine lähtuvalt rikkumise tüübist ja vahejuhtumi asukohast. Raporti ülevaatajad on läbinud koolituse raportite käsitlemiseks ülima konfidentsiaalsusega.

Kas see süsteem ei ole lihtsalt näide sellest, et keegi jälgib mind pidevalt?

Autolivi abiliini süsteem on meie üldise filosoofia positiivne aspekt, võimaldades teil tagada ohutu, turvalise ja eetilise töökeskkonna. Soovitame teil küsida nõu eetilistes dilemmades, esitada positiivseid soovitusi või kirjeldada murekohti. Efektiivne kommunikatsioon on kaasaegsest töökeskkonnas võtmetähtsusega ja antud süsteem on suurepärane vahend kommunikatsiooni edendamiseks.

Oleme hoolikalt valinud parima võimaliku raporteerimisvahendi meie seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, säilitades samal ajal positiivse teatamiskeskkonna.

Raporteerimise turvalisus ja konfidentsiaalsus

Olen kuulnud, et tööarvutist saadetud raportiga läheb kaasa serveri logi, kus on toodud kõik minu arvutist külastatud veebilehed. Kas see logi siis ei paljasta minu isikut?

Autolivi abiliin ei genereeri ega salvesta ühtki ühenduslogi IP aadressidega. Seega ei saa teie arvutit kuidagi siduda Autolivi abiliinile esitatud raportiga. Õigupoolest on Autolivi abiliinil lepingust tulenev kohustus mitte tuvastada raporteerija isikut.

Kui raporti esitamine tööarvuti kaudu tekitab teis ebamugavust, siis võite kasutada ka ettevõttevälist arvutit (näiteks internetikohvikus, sõbra juures jne), avades Autolivi abiliini turvalise veebilehe. Inimesed kasutavad antud võimalust sageli. Autolivi abiliini andmete kohaselt esitatakse vähem kui 12% raportitest tööaja vältel.

Kas ma saan raporti kodust esitada ja endiselt anonüümseks jääda?

Kodust, naabri arvutist või mis tahes seadmest esitatud raport on kaitstud ja anonüümne. Internetilehed ei tuvasta külastajat kunagi kasutajatunnusega ja Autolivi abiliini süsteem eemaldab interneti aadressid. Seega on teie anonüümsus täielikult garanteeritud. Lisaks on Autolivi abiliinil lepingust tulenev kohustus mitte tuvastada raporteerija isikut.

Kardan, et minu poolt Autolivi abiliinile esitatud info paljastab minu isiku. Kuidas te tagate, et see ei juhtu?

Autolivi abiliini süsteemi eesmärgiks on teie anonüümsuse kaitse. Ent kui soovite anonüümsust säilitada, siis peate te raporti esitajana veenduma, et raporti sisu ei paljasta juhuslikult teie isikut. Näiteks "minu boksist Jan Smithi kõrval..." või "minu 33 eluaasta jooksul".

Kas tasuta kõneliin on samuti konfidentsiaalne ja anonüümne?

Jah. Teil palutakse esitada sama info, mis sisalduks internetipõhises raportis ja küsitleja sisestab teie vastused Autolivi abiliini veebilehele. Antud raportitele rakenduvad samad turvalisuse ja konfidentsiaalsuse meetmed.

Aga kui ma tahan enda isiku raportis nimetada?

Raportis on väli teie isiku nimetamiseks, kui te seda soovite.

Vihjed ja parimad praktikad

Olen teadlik, et mõned inimesed toimivad ebaeetiliselt, aga see ei puuduta mind. Miks ma sellest teatama peaksin?

Meie ettevõte toetab eetilist käitumist. Kõik ebaeetilised teod, mis tahes tasemel, on lõppkokkuvõttes kahjulikud ettevõttele ja kõigile töötajatele, kaasa arvatud teile. Vaadake vaid hiljutisi korporatsioonide skandaale ning näete näiliselt süütute ebaeetiliste sammude katastroofilist mõju muidu suurepäraselt toimivatele firmadele. Seega, kui olete teadlik rikkumistest või eetilistest üleastumistest, siis on teie kohustus teie enda ja kaastöötajate ees sellest teada anda.

Ma ei ole kindel, kas minu tähelepanekud või kuuldu hõlmab ettevõtte reeglite rikkumist või ebaeetilist käitumist, aga see ei tundu mulle õige. Mida ma tegema peaksin?

Esitage raport. Autolivi abiliin aitab teid raporti koostamisel ja esitamisel, tagades sisu mõistetavuse. Soovime pigem, et teatate süütutest vahejuhtumitest ega jäta potentsiaalselt ebaeetilisest käitumisest teatamata, kuna te pole kindel.

Mis juhtub, kui rikkumisega on seotud minu ülemus või teised juhid? Kas nad saavad raportile ligipääsu ja hakkavad seda kinni mätsima?

Autolivi abiliini süsteem ja raportite jaotamine on üles ehitatud moel, mis takistab seonduvate osapoolte teavitamist või ligipääsu raportitele, kus neid nimetatud on.

Mida peaksin tegema, kui mulle meenub pärast raporti esitamist midagi olulist vahejuhtumi kohta? Või mis saab, kui ettevõttel on mulle raporti kohta täpsustavaid küsimusi?

Kui te esitate raporti Autolivi abiliini veebilehe või Autolivi abiliini kõnekeskuse kaudu, siis väljastatakse teile unikaalne kasutajatunnus ja palutakse valida parool. Te saate Autolivi abiliini süsteemi naasta interneti teel või telefonis ning avada algse raporti, et lisada täiendavaid üksikasju või vastata ettevõtte esindaja poolt esitatud küsimustele ja lisada täiendavat infot uurimise all olevate küsimuste lahendamiseks. Soovitame teil tungivalt määratud aja järel lehele naasta ettevõtte küsimustele vastamiseks. Teie ja ettevõtte vahel on alanud "anonüümne dialoog", mis hõlmab olukordade tuvastamist ja lahendamist, hoolimata nende keerukusest.

Kas raportile tehtud täiendused on sama turvalised, nagu algne raport?

Autolivi abiliini suhtlusele rakendub sama turvalisuse tase, nagu algsele raportile, ja sellega kaasnev anonüümsus.

Kas ma saan raporti esitada, kui mul puudub ligipääs internetile?

Te saate Autolivi abiliinile raporti esitada mis tahes internetiühendusega arvutist. Te saate seda teha ka kodust. Mitmetes avalikes kohtades, nagu näiteks raamatukogus, on internetiühendusega arvutid. Kui teil puudub ligipääs või te ei tunne end arvutit kasutades mugavalt, siis võite helistada Autolivi abiliini tasuta numbrile, mis on saadaval 24 tundi päevas, 365 päeva aastas.

Raporti esitamine

Raporti täitmise järel väljastatakse teile unikaalne kood ehk "raporti võti". Kirjutage raporti võti ja parool üles ning hoidke neid turvalises kohas. 5-6 tööpäeva möödudes kasutage raporti võtit ja parooli tagasiside või küsimuste kontrollimiseks.