คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับ EthicsPoint

EthicsPoint คืออะไร

EthicsPoint คือช่องทางในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการรายงานปัญหาผ่านทาง Autoliv Helpline

EthicsPoint เป็นเครื่องสำหรับการแจ้งปัญหาที่ครอบคลุมและเป็นความลับ สร้างขึ้นโดย NAVEX Global เพื่อช่วยฝ่ายบริหารและพนักงานให้ร่วมมือกันแจ้งเหตุทุจริต การกระทำความผิด และการปฏิบัติมิชอบในที่ทำงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศด้านบวกในการทำงาน

ทำไมเราจึงต้องการระบบอย่าง EthicsPoint สำหรับ Autoliv Helpline

 • เราเชื่อว่าพนักงานของเราเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของเรา การเปิดช่องทางการสื่อสารแบบเปิดจะทำให้เราสามารถส่งเสริมบรรยากาศด้านบวกในการทำงานและเพิ่มผลการดำเนินงานได้
 • กฎหมายบังคับให้บริษัทมหาชนมีช่องทางสำหรับการแจ้งปัญหาแบบไม่เปิดตัวเพื่อแจ้งการทุจริตด้านบัญชีและการตรวจสอบได้โดยตรงกับคณะกรรมการการตรวจสอบ
 • ระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มความพยายามที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม

รายงาน – ทั่วไป

ฉันสามารถรายงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ได้ใช่หรือไม่

ใช่คุณสามารถทำได้ Autoliv Helpline ทำให้คุณสามารถส่งรายงานปัญหาได้อย่างเป็นความลับและไม่เปิดเผยตัว(เมื่อได้รับอนุญาต) ผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต

เหตุการณ์ประเภทใดบ้างที่ฉันควรรายงาน

ระบบ Autoliv Helpline ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงานรายงานการละเมิดนโยบาย กฎหมายหรือข้อบังคับ มาตรฐานของ Autoliv หรือหลักจรรยาบรรณที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจจะเกิดขึ้นหรือที่คุณเชื่อว่าได้เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น หรือปัญหาอื่นๆ ที่คุณพบ ควรรายงานการละเมิดที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ความผิดปกติหรือบกพร่องด้านการบัญชีและการตรวจสอบ
 • การละเมิดการป้องกันการผูกขาดหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
 • การขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น
 • การใช้แรงงานเด็กหรือการบังคับใช้แรงงาน
 • การใช้โอกาสในองค์กรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
 • การทำลายทรัพย์สินและการลักขโมย
 • การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไม่เหมาะสม
 • การใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์
 • ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
 • การปลอมแปลงหรือการทำลายข้อมูล
 • การทุจริตหรือการฉ้อฉล
 • การให้ของกำนัลและนำเสนอความบันเทิง การให้หรือรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวก หรือการติดสินบน
 • การเลือกปฏิบัติ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ข่มขู่ หรือล่วงละเมิด
 • การใช้ทรัพยากรของบริษัทที่ไม่เหมาะสมหรือผิดวัตถุประสงค์
 • ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
 • การตอบโต้

หากฉันพบการละเมิด ฉันควรรายงานให้ผู้จัดการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทราบ แล้วให้พวกเขาจัดการต่อใช่หรือไม่

เมื่อคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมที่คุณคิดว่าเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา เราต้องการให้คุณรายงานเรื่องที่เกิดขึ้น ตามหลักปฏิบัติ คุณควรแจ้งปัญหาใดๆ ก็ตามแก่ผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการที่คุณไว้ใจ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตัวแทนฝ่ายกฎหมาย ตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแล หรือสมาชิกคนอื่นๆ ของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม เราทราบว่าในบางสภาวะแวดล้อมคุณอาจรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะรายงานปัญหาด้วยวิธีนี้ ดังนั้น เพื่อรองรับสภาวะแวดล้อมดังกล่าว เราจึงร่วมมือกับ Autoliv Helpline เพื่อให้การสนับสนุน Autoliv Helpline เราต้องการให้รายงานแบบไม่เปิดเผยตัวมากกว่าที่จะเก็บข้อมูลไว้กับตนเอง พึงจำไว้ว่า เมื่อคุณรายงานปัญหา โดยที่คุณให้ข้อมูลและรายละเอียดมากเพียงใด จะเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถสอบสวนและแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ทำไมฉันควรรายงานสิ่งที่ฉันทราบ ฉันจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน

พวกเราทุกคนมีสิทธิที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้ได้สิทธินั้น เราจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและแจ้งให้บุคคลที่เหมาะสมทราบหากทราบว่ามีบุคลากรที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม การร่วมมือกันทำให้เราสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพไว้ได้ การปฏิบัติมิชอบในบริษัทอาจเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ของทั้งบริษัท

ฉันควรรายงานปัญหาแม้ไม่มีหลักฐานหรือไม่

เราเชื่อมั่นว่า การรายงาน การสอบสวน และความคิดเห็นที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างบริษัทของเราให้กลายเป็นสถานที่ทำงานที่ดีเยี่ยมได้ ที่ Autoliv เราจึงยึดมั่นที่จะปกป้องทุกคนที่รายงานปัญหาหรือเข้าร่วมในกระบวนการสอบสวนด้วยความสุจริตใจ “ความสุจริตใจ” หมายถึง คุณให้ข้อมูลที่คุณรู้อย่างตรงไปตรงมาเมื่อรายงานหรือเข้าร่วมในการสอบสวน ถึงแม้ว่าคุณอาจตระหนักในภายหลังว่า คุณเข้าใจผิด หรือเหตุการณ์ที่รายงานไว้ไม่ถือเป็นการละเมิดแต่อย่างใดก็ตาม ไม่เป็นปัญหากระทบตัวคุณแต่ประการใด

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเปิดเผยตัวตน จะมีการตอบโต้ ตามมาหรือไม่

Autoliv ไม่เพิกเฉยต่อการตอบโต้ การล่วงละเมิด และการแก้แค้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม นอกเหนือจากนี้ พนักงานจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด หากพวกเขาปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือละเมิดหลักจรรยาบรรณ กฎหมาย หรือข้อบังคับ หากคุณรู้หรือสงสัยว่า มีการตอบโต้คืนเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น ให้รายงานสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance หรือแจ้งต่อ Autoliv Helpline

การรายงานของฉันจะได้รับการตรวจสอบหรือไม่

Autoliv ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับทุกรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมิชอบ เราจะดำเนินการสอบสวนในทันที แก้ไขปัญหา และป้องกันเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีก บริษัทของเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่า การสอบสวนนั้นมีความเหมาะสม มีความครอบคลุม และเป็นความลับอย่างที่สุด หากได้รับการร้องขอ คุณจะต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดใดๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ หากผลการสอบสวนสรุปว่า เกิดการกระทำผิดขึ้นจริง Autoliv จะมีการดำเนินการตามความเหมาะสม หรือตามความจำเป็น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมหรือการดำเนินการทางวินัย และรวมถึงการเลิกจ้าง นอกเหนือจากนี้ Autoliv อาจรายงานการกระทำผิดหรือผลการสอบสวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Autoliv ดำเนินกระบวนการสอบสวนได้ที่ Investigations Policy

ฝ่ายบริหารต้องการให้ฉันรายงานปัญหาจริงๆ ใช่หรือไม่

ใช่ เราต้องการ อันที่จริง เราต้องการ ให้คุณรายงาน คุณทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทของเรา — ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี คุณอาจมีความเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา การรายงานของคุณสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและบุคลากรของเราได้ นอกจากนี้ การให้ข้อมูลสามารถช่วยระบุปัญหาที่สามารถปรับปรุงให้วัฒนธรรมและผลการดำเนินงานขององค์กรดีขึ้นได้อีกด้วย

รายงานเหล่านี้จะถูกส่งไปที่ใด ใครสามารถเข้าถึงรายงานได้บ้าง

รายงานจะถูกป้อนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ Autoliv Helpline ที่ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง Autoliv Helpline ให้รายงานเหล่านี้เฉพาะบุคคลในบริษัทรับผิดชอบในการในการตรวจสอบเท่านั้น โดยเป็นไปตามประเภทของการละเมิดและสถานที่เกิดเหตุ ผู้ที่ได้รับรายงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมในการจัดเก็บรายงานเหล่านี้ให้เป็นความลับมากที่สุด

ระบบนี้เป็นเพียงแค่ระบบที่ให้คนอื่นมาควบคุมฉันใช่หรือไม่

ระบบ Autoliv Helpline ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมปัจจัยบวกต่อปรัชญาโดยรวมของเรา และทำให้เรามีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย มั่นคง และมีจริยธรรม คุณสามารถดูคำแนะนำเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านจริยธรรม ให้คำแนะนำด้านบวก หรือแจ้งปัญหาได้ ปัจจุบันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากในที่ทำงานและนี่คือเครื่องมือที่ดีเพื่อปรับปรุงการสื่อสารนี้ให้ดียิ่งขึ้น

เราได้คัดเลือกเครื่องมือสำหรับการรายงานที่ดีที่สุดเพื่อให้ตรงตามข้อผูกพันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมเชิงบวกในการรายงาน

รายงานด้านความปลอดภัย & ข้อมูลลับ

ตามความเข้าใจของฉัน รายงานใดก็ตามที่ฉันส่งจากคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะสร้างบันทึกเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงประวัติทั้งหมดที่คอมพิวเตอร์ของฉันเชื่อมต่อด้วย บันทึกนี้จะระบุว่าฉันเป็นผู้สร้างรายงานหรือไม่

Autoliv Helpline ไม่สร้างหรือเก็บรักษาบันทึกการเชื่อมต่อภายในพร้อม IP addresses ดังนั้น จะไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับ Autoliv Helpline จริงๆ แล้ว Autoliv Helpline มีพันธะตามสัญญาไม่ให้ค้นหาตัวตนของผู้รายงาน

หากคุณรู้สึกไม่สะดวกใจในการใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทรายงานปัญหา คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์นอกสถานที่ทำงานได้ (เช่น ที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บ้านเพื่อน ฯลฯ) ผ่านเว็บไซต์ Autoliv Helpline อย่างปลอดภัย หลายๆ คนเลือกตัวเลือกนี้ เนื่องจากข้อมูลของ Autoliv Helpline แสดงให้เห็นว่ารายงานน้อยกว่า 12% ถูกสร้างในชั่วโมงทำงาน

ฉันสามารถส่งรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวจากที่บ้านได้หรือไม่

การรายงานจากที่บ้าน คอมพิวเตอร์ของเพื่อนบ้าน หรือช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตน ช่องทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถระบุตัวตนผู้เข้าชมได้จากชื่อผู้เข้าชมและระบบ Autoliv Helpline เอาออกที่อยู่อินเทอร์เน็ตออกเพื่อรักษาสภาวะไม่เปิดเผยตัวเอาไว้ นอกจากนี้ Autoliv Helpline ยังมีพันธะกิจตามสัญญาไม่ให้ค้นหาตัวตนของผู้รายงาน

ฉันกังวลว่าข้อมูลที่ฉันส่งให้แก่ Autoliv Helpline จะเปิดเผยตัวตนของฉัน คุณจะทำให้ฉันมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น

ระบบ Autoliv Helpline ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องสภาวะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน คุณในฐานะผู้รายงานจะต้องแจ้งไม่ให้คณะกรรมการการรายงานเปิดเผยตัวตนของคุณโดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น “ จากที่นั่งของฉันถัดจาก Jan Smith…” หรือ “ในปีที่ 33 ของฉัน…”

โทรศัพท์สายด่วนแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นความลับและไม่เปิดเผยตัวตนเช่นกันใช่หรือไม่

ใช่ คุณจะต้องให้ข้อมูลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่คุณให้ในรายงานผ่านอินเทอร์เน็ตและผู้สัมภาษณ์จะพิมพ์คำตอบของคุณลงในเว็บไซต์ Autoliv Helpline รายงานเหล่านี้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและการเก็บเป็นความลับแบบเดียวกันในระหว่างการส่งมอบ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันต้องการเปิดเผยตัวตนในรายงานของฉัน

คุณสามารถระบุตัวตนได้ในส่วนหนึ่งของรายงานที่มีไว้สำหรับระบุตัวตน หากคุณต้องการ

เคล็ดลับ & การปฏิบัติที่ดีที่สุด

ฉันทราบมาว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกจริยธรรม แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฉัน แล้วทำไมฉันจึงต้องรายงานด้วย

บริษัทของเราเลือกที่จะส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรม การประพฤติที่ไม่ถูกจริยธรรม ไม่ว่าในระดับใดก็ตาม จะส่งผลถึงบริษัทและพนักงานในที่สุด รวมทั้งตัวคุณด้วย คุณแค่ต้องลองพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์อื้อฉาวของบริษัทล่าสุดเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบที่รุนแรงว่าความผิดพลาดที่ดูเหมือนไม่ผิดจริยธรรมรุนแรงสามารถทำให้เกิดอะไรขึ้นกับบริษัทที่ดูมั่นคงได้บ้าง ดังนั้น หากคุณทราบการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดจริยธรรม ให้พึงระลึกไว้ว่าการรายงานเป็นหน้าที่ของคุณและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่จะรายงานเหตุที่เกิดขึ้น

ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฉันเห็นหรือได้ยินนั้นถือเป็นการละเมิดนโยบายบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกจริยธรรมหรือไม่ แต่ฉันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ฉันควรทำอย่างไร

ส่งรายงาน Autoliv Helpline สามารถช่วยคุณเตรียมและส่งรายงานเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เราอยากให้คุณรายงานเหตุการณ์ที่กลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ร้ายแรงมากกว่าที่จะปล่อยให้พฤติกรรมที่อาจไม่ถูกจริยธรรมไม่ได้รับการตรวจสอบเพราะคุณไม่แน่ใจ

จะเกิดอะไรขึ้น หากหัวหน้าของฉันหรือผู้จัดการคนอื่นๆ มีส่วนในการละเมิด พวกเขาจะได้รับรายงานและเริ่มปกปิดหรือไม่

ระบบ Autoliv Helpline และการกระจายรายงานถูกออกแบบมาให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่ได้รับสิทธิการเข้าถึงรายงานที่พวกเขาถูกกล่าวถึง

ฉันจะทำอย่างไร หากเพิ่งจำรายละเอียดสำคัญของเหตุการณ์ได้หลังจากที่ส่งรายงานไปแล้ว หรือหากบริษัทต้องการถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานของฉัน

เมื่อคุณส่งรายงานในเว็บไซต์ Autoliv Helpline หรือผ่านทาง Autoliv Helpline Call Center คุณจะได้รับชื่อผู้ใช้เฉพาะและคุณจะต้องเลือกรหัสผ่าน คุณสามารถกลับเข้าสู่ระบบ Autoliv Helpline ได้อีกครั้งทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ และเข้าถึงรายงานต้นฉบับเพื่อเพิ่มรายละเอียดหรือตอบคำถามของตัวแทนบริษัท และเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เราแนะนำให้คุณกลับมาที่เว็บไซต์ตามเวลาที่กำหนดเพื่อตอบคำถามของบริษัท ตอนนี้ คุณและบริษัทได้เข้าสู่ “การสนทนาแบบไม่เปิดเผยตัวตน” ที่ไม่ใช่เพื่อระบุเหตุการณ์เท่านั้นแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม

การติดตามผลการรายงานปลอดภัยเท่าการรายงานในครั้งแรกหรือไม่

การดำเนินการของ Autoliv Helpline ทุกรูปแบบเกิดขึ้นอย่างเป็นความลับเช่นเดียวกับการรายงานครั้งแรก อยู่ภายใต้สภาวะไม่เปิดเผยตัวตนเช่นเดียวกัน

ฉันสามารถส่งรายงานได้หรือไม่หากไม่มีอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถส่งรายงาน Autoliv Helpline ได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถส่งรายงานได้จากที่บ้าน สถานที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งห้องสมุดประชาชนมีคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่สามารถเข้าถึงหรือรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ คุณสามารถโทรไปที่สายด่วน Autoliv Helpline แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันตลอดปี

หากต้องการสร้างรายงาน

หลังจากที่คุณสร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัสเฉพาะที่เรียกว่า "รหัสรายงาน" จดรหัสรายงานและรหัสผ่าน แล้วเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย หลัง 5 ถึง 6วันทำการ ให้ใช้รหัสรายงานและรหัสผ่านของคุณเพื่อดูความคิดเห็นหรือคำถาม