U bevindt zich momenteel in de vertrouwelijke en beveiligde rapporteringsstructuur van EthicsPoint. Hieronder vindt u de verschillende beschikbare keuzes. Klik op de pijl (Arrow Example) om het rapporttype te kiezen dat u wilt maken.

ProSol
Facility/Security Clearance Facility/Security Violations against the SF312 Non Disclosure or the DOD NISPOM (National Industrial Security Program Operating Manual)
Accounting en auditzaken Het op onethische, systematische wijze vastleggen en analyseren van de bij de algemeen aanvaarde accountingpraktijk behorende zakelijke en financiŽle transacties. (Voorbeelden zijn: onjuiste inkomstenopgave, onjuiste onkostenopgave, onjuiste vermogensopgave, onjuiste toepassingen van algemeen aanvaarde accountingprincipes (GAAP), onrechtmatige transacties).
Belangenconflict Een belangenconflict wordt gedefinieerd als een situatie waarin iemand, zoals een publieke functionaris, een werknemer of een consulent, een privť- of persoonlijke interesse heeft die aanzienlijk genoeg is om de objectieve uitoefening van zijn officiŽle taken te beÔnvloeden. (Voorbeelden omvatten: ongepaste betrekkingen met leveranciers, omkoperij, misbruik van vertrouwelijke informatie, ongepaste betrekkingen met klanten)
Diefstal Stelen of ontvreemden; in het bijzonder: het zich onrechtmatig toe-eigenen of verwijderen van persoonlijke eigendommen met het doel de rechtmatige eigenaar hiervan te beroven.
Discriminatie of treiteren Ongevraagd en ongewenst mondeling of fysiek gedrag gericht tot een werknemer vanwege zijn of haar geslacht, godsdienst, etniciteit of geloof. (Voorbeelden omvatten: verschillen in aanwerving, verschillen in werkopdrachten, wederrechtelijke beŽindiging van het dienstverband, verschillen in promoties, verschillen in beslissingen mb.t. opleiding, onrechtvaardige compensatie, onbetamelijk woordgebruik)
Drugs-/alcoholmisbruik Drugs-/alcoholmisbruik wordt gedefinieerd als het misbruiken van wettelijke en onwettelijke drugs, inclusief alcohol.(Voorbeelden omvatten: cocaÔne, verdovende middelen, marihuana, stimulerende middelen)
Geweld of bedreigingen Geweld is een uitdrukking van de bedoeling om kwaad, pijn, of schade te berokkenen aan iemand of aan zijn/haar eigendommen. (Voorbeelden omvatten: rechtstreeks, versluierd, conditioneel, gewelddadig)
Inbreuk op het beleid Bewuste of onbedoelde handelingen die een rechtstreekse schending vormen van het bedrijfsbeleid, de procedures, gedragscode en/of geÔmpliceerde contractuele verantwoordelijkheden. (Voorbeelden omvatten: ďNon-disclosureĒ (niet-openbaarmaking) overeenkomsten, normen i.v.m. indienstneming, veiligheid, internetgebruik, bedrijfsrichtlijnen).
Misbruik van privťdocumenten of -informatie Elk misbruik van klant-, werknemer-, verkoper- of andere privť-informatie inclusief het ongepast onthullen of verkopen van dergelijke privť-informatie. (Voorbeelden zijn: contactgegevens van klanten, creditcards of andere financiŽle gegevens; medische gegevens van werknemers, contactgegevens of andere financiŽle gegevens.)
Onveilige werkomstandigheden Niet aan de vereisten voldoen die nodig zijn om alle taken in een beveiligde omgeving uit te voeren. Potentieel gevaarlijke gebieden. (Voorbeelden omvatten: milieuschade, (Amerikaanse) OSHA & EPA, richtlijn(en) van de supervisor, slechte werkhuishouding)
Sabotage of vandalisme Vernieling van de eigendommen van de werkgever (zoals gereedschappen en materialen) of het belemmeren van de productie door ontevreden werknemers (Voorbeelden omvatten: het vernielen van gereedschappen, stelen, langzaamaanacties, computervirussen)
Verduistering Zich iets toe-eigenen (bijv. eigendommen die aan uw zorg zijn toevertrouwd) en frauduleus aanwenden voor eigen gebruik. (Voorbeelden zijn: boekhoudkundige fouten, onjuiste toewijzing van kapitaal en onzorgvuldig omgaan met contanten)
Vernieling van eigendommen Elke doelbewuste vernieling of beschadiging van bedrijfseigendommen of andere eigendommen op bedrijfsterrein, waaronder voertuigen, computers, gebouwen en apparatuur.
Vervalsing van overeenkomsten, rapporten of dossiers Vervalsing van vastgelegde gegevens bestaat uit wijzigen, fabriceren, vervalsen, falsificeren van alle delen of enig deel van een document, contract of vastgelegde gegevens met gewin als doel, of een misleidende voorstelling van de waarde van het document, contract of vastgelegde gegevens te geven.
Wangedrag of onbetamelijk gedrag Opzettelijke wandaden, specifiek: het doelbewust overtreden van een wet of norm.
Andere Als u denkt dat de bovengenoemde definities niet het voorval, de actie of situatie weergeven waarover u wilt rapporteren, gebruikt u deze kop.
Suggestie  
Bezorgdheden  
Informatieverzoek