คุณกำลังอยู่ในโครงสร้างการรายงานที่ปลอดภัยและได้รับการปกปิดเป็นความลับของ EthicsPoint ท่านสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ด้านล่างนี้ โปรดคลิกลูกศร (Arrow Example)เพื่อเลือกประเภทการรายงานที่ต้องการ

ProSol
Facility/Security Clearance Facility/Security Violations against the SF312 Non Disclosure or the DOD NISPOM (National Industrial Security Program Operating Manual)
การกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การกระทำผิดโดยเจตนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจงใจละเมิดกฎหมายหรือมาตรฐานที่กำหนด
การก่อวินาศกรรมหรือการกระทำที่รุนแรง การทำลายทรัพย์สินของพนักงาน (เช่น เครื่องมือหรือวัสดุ) หรือการหน่วงเหนี่ยวการผลิตโดยคนงานที่ไม่พอใจ (ตัวอย่างเช่น การทำลายเครื่องจักรอุปกรณ์ การขโมย การเฉื่อยงาน ไวรัสคอมพิวเตอร์)
การขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ การขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ใด ๆ ซึ่งบุคคลหนึ่ง เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากพอที่จะส่งผลต่อการใช้อำนาจหน้าที่ทางการของตน (ตัวอย่างเช่น การมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ขาย การให้สินบน การใช้ข้อมูลลับในทางที่ไม่สมควร การมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า)
การทำลายทรัพย์สิน การจงใจทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือทรัพย์สินอื่นใดในพื้นที่ของบริษัท เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ อาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ
การปลอมแปลงสัญญา รายงาน หรือบันทึก การปลอมแปลงบันทึกต่างๆ ประกอบด้วย การเปลี่ยน การบิดเบือน การ ปลอมแปลง หรือการลอกเลียนทุกส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร สัญญา หรือบันทึกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการได้รับผลประโยชน์ หรือการ บิดเบือนมูลค่าของเอกสาร สัญญา หรือบันทึกดังกล่าว
การยักยอกทรัพย์ การยึดครองสิ่งของ (ในรูปทรัพย์สินที่มีการมอบความไว้วางใจให้บุคคล หนึ่งดูแล) โดยการยักยอกเพื่อนำมาใช้เป็นการส่วนตัว (ตัวอย่างเช่น ข้อ ผิดพลาดในการทำบัญชี การใช้เงินทุนผิดวัตถุประสงค์ และการจัดการ เงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพ)
การละเมิดนโยบาย การกระทำโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ประมวลแนวทางปฏิบัติ และ/หรือหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างที่ทราบโดยนัย (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการว่าจ้าง ความปลอดภัย การใช้อินเทอร์เน็ต แนวทางขององค์กร)
การลักทรัพย์ พฤติกรรมของการลักขโมย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหยิบฉวยหรือการ โยกย้ายทรัพย์สินส่วนบุคคลด้วยความมุ่งหมายเพื่อลิดรอนสิทธิ์ของ เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
การเลือกปฏิบัติหรือการก่อกวน การใช้คำพูดหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นที่ยอมรับต่อพนักงาน อันเนื่องมาจากเพศ ศาสนา เชื้อชาติ หรือความเชื่อของพนักงานผู้นั้น (ตัวอย่างเช่น การมีอคติในการจ้างงาน หรือการมอบหมายงาน การเลิกจ้างโดยไม่สมควร การมีอคติในการเลื่อนตำแหน่ง การมีอคติในการตัดสินใจด้านการศึกษา การจ่ายผลตอบแทนอย่างไม่เป็นธรรม การใช้ภาษาไม่สุภาพ)
การใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หมายถึง การแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะกระทำการอันเลวร้าย ทำให้บาดเจ็บ หรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น (ตัวอย่างเช่น การใช้ความรุนแรงโดยตรง โดยไม่เปิดเผย โดยสร้างเงื่อนไข)
การใช้ระเบียนข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสม การใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า พนักงาน ผู้ให้บริการหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดเพื่อเปิดเผยหรือขายต่อซึ่งข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลติดต่อลูกค้า ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ข้อมูลสุขภาพของพนักงาน ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ)
การใช้สารเสพติด การใช้สารเสพติด หมายถึง การใช้ยาที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ในทางที่ผิด (ตัวอย่างเช่น โคเคน สิ่งมึนเมา กัญชา สารกระตุ้น)
ปัญหาเรื่องการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การบันทึกและการวิเคราะห์ธุรกรรมทางธุรกิจและการเงินที่เกี่ยวข้อง กับแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปที่ผิดจริยธรรม (ตัวอย่างเช่น การบิดเบือนรายรับ การบิดเบือนรายจ่าย การบิดเบือน สินทรัพย์ การใช้หลัก GAAP ผิดวัตถุประสงค์ การทำธุรกรรมที่ผิด กฎหมาย)
สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การไม่สามารถทำตามข้อกำหนดที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พื้นที่เสี่ยงอันตราย (ตัวอย่างเช่น การทำลายสภาพแวดล้อม, หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน (OSHA), องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPA), คำสั่งของหัวหน้างาน, การขาดการดูแลทั่วไป)
อื่น ๆ ถ้าท่านรู้สึกว่าคำจำกัดความข้างต้นไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ การกระทำ หรือสถานการณ์ที่ท่านต้องการรายงาน โปรดใช้หัวเอกสารนี้
การเตือน  
ความวิตกกังวล  
ข้อสงสัย