ETHICSPOINT ไม่ใช่ สายด่วน 911 หรือบริการสายด่วนฉุกเฉิน
โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ในการรายงานเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน การรายงานผ่านบริการนี้จะไม่ได้รับการตอบสนองในทันที ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในพื้นที่ของท่าน

   *

โปรดให้ข้อมูลดังนี้:
( * ช่องที่ต้องการ )

หน่วยงาน/โครงสร้าง: Dow Chemical

ที่อยู่, สาขา และ/หรือหมายเลขร้าน
   

         * ท่านเป็นพนักงานของ Dow Chemical หรือไม่?
                      

         * ท่านต้องการปกปิดชื่อในรายงานนี้หรือไม่?
                       
         
หากท่านต้องการให้ Dow Chemical ทราบชื่อของท่าน โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้:
ชื่อท่าน:
 
* โปรดให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อสงสัยของท่าน:

  เมื่อส่งรายงานนี้แล้ว ท่านจะได้รับ คีย์รายงาน โปรดจดบันทึกไว้และเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัย หลังจากนั้นเมื่อท่านกลับมายัง EthicsPoint โดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์สายด่วนภายใน 2-3 วันทำการ เราจะขอให้ท่านใช้ คีย์รายงาน นี้คู่กับรหัสผ่าน โปรดกลับมาหาเราภายใน 2-3 วันทำการ เพื่อตรวจสอบคำถามเพิ่มเติมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
โปรดกำหนดรหัสผ่านของรายงานนี้:
*
*
รหัสผ่านของท่านจะต้องตรงกันและมีความยาวอย่างน้อยสี่ตัวอักษร