OMEGA Compliance
Được quản lư trên Máy Chủ Bảo Mật của EthicsPoint
LƯU Ư!
Trang web này được lưu giữ trên các máy chủ bảo mật của EthicsPoint, chứ không phải nằm trong trang web hoặc trang mạng nội bộ của Omega.

Đường Dây Khẩn về Đạo Đức và Tuân Thủ Qui Định có thể giải đáp các thắc mắc và tư vấn về chính sách, các điều luật, giới thiệu người thích hợp để liên lạc, hoặc cách hành động thích hợp; và được dành để báo cáo các trường hợp có thể vi phạm Nội Qui Đạo Đức của Omega, Nội Qui Ứng Xử dành cho Nhà Cung Cấp của Omega, các chính sách hoặc qui định của Omega.

Cơ chế báo cáo này tạo điều kiện cho tất cả mọi người báo cáo hành vi có thể bị coi là bất hợp pháp, trái đạo đức hoặc không thích hợp qua một Đường Dây Khẩn đa ngôn ngữ hoặc qua h́nh thức báo cáo trên trang web này.

Người gọi có thể giữ kín danh tính (không sử dụng tính năng hiển thị danh tính người gọi) và những người muốn cho biết tên sẽ được bảo vệ danh tính trong phạm vi luật pháp cho phép. Đường Dây Khẩn về Đạo Đức được điều hành bởi một tổ chức thứ ba độc lập (EthicsPoint). Tổ chức này giúp duy tŕ sự bảo mật và giữ kín danh tính của người gọi.

Để biết rơ về các loại vụ việc cần báo cáo trên trang web này, hoặc qua Đường Dây Khẩn, xin bấm vào đường liên kết “Báo Cáo” ở trên. Bất kỳ sự việc nào đe dọa tức thời đối với tính mạng hoặc tài sản cần phải được báo cáo ngay cho cơ quan dịch vụ khẩn cấp.

Xin lưu ư: Nếu bạn muốn báo cáo qua trang web này, xin đừng quên trở lại trang này trong ṿng 48 giờ, nếu có thể được, để trả lời mọi câu hỏi và yêu cầu cung cấp thêm thông tin của Công Ty đối với trường hợp báo cáo của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng Đường Dây Khẩn tại số điện thoại miễn phí (+1-503-601-4952), xin vui ḷng gọi lại. Nhân viên tổng đài sẽ giúp bạn trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi.

XIN NHỚ RẰNG, bạn có thể giữ kín danh tính cho dù báo cáo qua trang web này hay qua Đường Dây Khẩn.

EthicsPoint KHÔNG phải là một Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp:
Không sử dụng trang web này để báo cáo các sự việc đe dọa tức thời đối với tính mạng hay tài sản. Các báo cáo gửi qua dịch vụ này có thể không được hồi đáp ngay. Nếu bạn cần trợ giúp khẩn cấp, xin liên lạc với chính quyền địa phương.