Got a Concern?

Wartości i standardy zawodowe naszej firmy są podstawą wszystkiego, co robimy. Jesteśmy zobowiązani do działania w sposób uczciwy i przestrzegania najwyższych standardów etycznych wobec nas samych, naszych współpracowników i naszych społeczności.

Otwarta i szczera komunikacja jest w naszej firmie oczekiwaniem, a nie wyjątkiem. W przypadku wątpliwości dotyczących potencjalnego niewłaściwego postępowania lub naruszenia przepisów prawa, zasad, wartości lub postępowania zawodowego można zgłosić swoje obawy menedżerom lub kierownictwu firmy. Może się jednak zdarzyć, że użytkownik będzie wolał użyć alternatywnego kanału. Z myślą o takich sytuacjach udostępniamy Got a Concern? .

Got a Concern? jest dostępny dla każdego w kontekście związanym z pracą, w tym współpracowników, klientów, doradców, byłych współpracowników, kandydatów, usługodawców i innych osób trzecich. Wątpliwości można zgłaszać ustnie przez telefon lub pisemnie za pośrednictwem formularza internetowego.

Zgłoszenia dokonane za pośrednictwem Got a Concern? są odbierane przez NAVEX, niezależną stronę, i traktowane tak poufnie, jak to tylko możliwe. NAVEX nie będzie prowadził dochodzeń w sprawach – będzie raczej przekazywać wszelkie wątpliwości i pytania bezpośrednio do McKinsey, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki.

Zachęcamy do podawania swojej tożsamości podczas zgłaszania wątpliwości, ale możliwe jest także dokonanie anonimowego zgłoszenia. Jeśli jednak poinformujesz nas, kim jesteś i jak się z Tobą skontaktować, być może będziemy w stanie lepiej lepiej zbadać Twoje obawy. W niektórych krajach obowiązujące prawo może zabraniać anonimowego zgłaszania naruszeń lub zezwalać na dokonywanie zgłoszeń tylko w odniesieniu do określonej kategorii naruszeń. Konieczne może być odpowiednie potraktowanie zgłoszenia.

Jeśli dokonasz zgłoszenia, możesz sprawdzić jego status za pomocą klucza zgłoszenia I hasła.

Możesz czuć się pewnie, zgłaszając wątpliwości. Zabraniamy działań odwetowych wobec każdego, kto szuka porady, zgłasza wątpliwości lub uczestniczy w dochodzeniu. Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą odwetu, możesz skorzystać z Got a Concern? lub, jeśli jesteś współpracownikiem McKinsey, możesz zgłosić przełożonemu lub przedstawicielowi działu personalnego.

Uwaga:

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, niezwłocznie powiadomimy każdą osobę, która jest przedmiotem zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem Got a Concern? z wyjątkiem sytuacji, w których powiadomienie musi zostać opóźnione w celu zapewnienia integralności dochodzenia i zachowania istotnych informacji. W przypadku, gdy znamy tożsamość użytkownika, staramy się nie ujawniać jej, chyba że jest to konieczne lub wymagane przez prawo.

Informacje dostarczone przez użytkownika mogą skutkować decyzjami, które mają wpływ na pracowników McKinsey i inne osoby trzecie zaangażowane w dane zdarzenie. Prosimy o podawanie wyłącznie informacji, co do których istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że są one dokładne. Celowe podanie niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym lub konsekwencjami prawnymi.