English | Español | Suomi | Français | ελληνικά | Magyar | Italiano | 日本語 | 한 글 | Nederlands | Polski | Português | Русский | Türkçe | 汉语 | 汉语[S]

หากต้องการจัดทำรายงาน

ท่านสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีเพื่อส่งรายงาน

โทรศัพท์

โทรหมายเลขโทรศัพท์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือ toll free หมายเลข 1-800-803-6862 ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดาหรือ ไปที่รายการ รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศฟรี

ออนไลน์

กรุณาเลือกประเทศจากรายการเมนูให้เลือกต่อไปนี้และคลิ๊ก “ดำเนินการต่อ”

ETHICSLINE

ระบบ EthicsLine จะดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งจะส่งต่อรายงานของท่านให้กับสำนักงานว่าด้วยจริยธรรมและมาตราฐานการปฎิบัติของดาว

ระบบ EthicsLine ไม่ใช่หมายเลข 191 หรือบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการฉุกเฉินและหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของท่านเพื่อรายงานเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดการคุกคามต่อความปลอดภัยหรือทรัพย์สินอย่างปัจจุบันทันด่วน

สำหรับบุคคลในสหภาพยุโรป

EthicsLineอนุญาตให้ท่านรายงานกรณีด้านการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ การธนาคารและกรณีติดสินบนเท่านั้น หากประสงค์จะรายงานกรณีอื่นนอกจากนี้ กรุณาติดต่อกับฝ่ายบริหารในประเทศ คณะกรรมการด้านจริยธรรมและมาตรฐานการปฎิบัติส่วนภูมิภาค ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือทนายในฝ่ายกฎหมายของดาว

ยืนหยัดในคุณค่าของตน

  • ความซื่อสัตย์
  • เคารพผู้อื่น
  • ปกป้องโลกของเรา

เป็นเวลานานกว่าศตวรรษ ที่บริษัทสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและชุมชนในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเข้มงวดสูงสุด

คุณค่าของเราถือเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งที่เรากระทำ คุณค่าขับเคลื่อนให้เราดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน

แนวทางการปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจหรือ Code of Conduct เป็นสิ่งกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้เราสามารถเลือกทำสิ่งที่ดี ถูกต้องตามกฎหมาย ยึดมั่นในหลักการและรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินการทางธุรกิจ

เวบไซด์นี้สำหรับสำหรับพนักงานและบุคคลที่สนใจให้สามารถสอบถามหรือรายงานกรณีด้านจริยธรรมและมาตรฐานการปฎิบัติต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะได้รับการดำเนิการอย่างเป็นความลับ

ต้องการถามคำถาม

ต้องการถามคำถามเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจ กรุณาคลิ๊กที่นี่

ข้อควรระวัง! เว็บเพจนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ EthicsPoint และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรืออินทราเน็ต Dow