Hoofdpagina Aon Privacy Verklaring Vervolg op een rapport Gedragscode Handige bronnen

Een melding maken

Germany

Reports via the Aon Ethics Helpline are limited to concerns related to the national Whistleblower Protection Act (HinSchG):

 • Violations that are punishable by criminal law
 • Offences that are subject to fines, insofar as the provision violated serves to protect life, limb or health or to protect the rights of employees or their representatives
 • Other violations of federal and state laws and directly applicable EU law.

All other matters that may involve unethical behaviour, misconduct or violations of internal policies should be reported through the local L&C department or the whistleblower's supervisor(s).

Please note the following data protection information: DE-GDPR - Datenschutzhinweise Ethics Point.pdf - Alle Dokumente.

Griekenland

Meldingen via Aon’s Ethics Helpline zijn beperkt tot problemen in verband met:

 • Boekhouding en interne boekhoudingscontrole
 • Auditzaken
 • Omkoping
 • Bankzaken en financiële misdaden

Alle andere feiten van mogelijk onethisch gedrag, wangedrag, overtredingen op de wet enz. moeten worden gemeld aan uw manager of via het HR-departement in Griekenland.

Luxemburg

Meldingen via Aon’s Ethics Helpline zijn beperkt tot problemen in verband met:

 • Boekhouding en interne boekhoudingscontrole
 • Bankzaken
 • Omkoping

Alle andere feiten van mogelijk onethisch gedrag, wangedrag, overtredingen op de wet enz. moeten worden gemeld aan uw manager of via het HR-departement in Luxemburg.

Samenwerking

Aon neemt aantijgingen te goeder trouw van ongepast gedrag door Aon en/of zijn werknemers zeer ernstig, en werknemers moeten volledig samenwerken met elk intern onderzoek naar dergelijke aantijgingen.

Elke werknemer die een intern onderzoek tracht te belemmeren of valse informatie levert, kan worden onderworpen aan disciplinaire sancties, die kunnen gaan tot ontslag.

Bescherming tegen vergeldingsacties

Aon verbiedt streng wraak te nemen op personen die te goeder trouw een probleem melden.

Wanneer echter melding wordt gemaakt "te kwader trouw", bijvoorbeeld wanneer een valse of misleidende aangifte wordt gedaan met de bewuste bedoeling iemand in de problemen te brengen (dus niet per ongeluk), kan de persoon die melding doet worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen.

Aon Ethics Helpline

Via Aon’s Ethics Helpline kunt u in alle vertrouwelijkheid mogelijke inbreuken op Aon’s zakelijke gedragscode (Code of Business Conduct), de beleidslijnen en procedures van Aon of wetten en reguleringen melden.

Wie contact opneemt met de Ethics Helpline kan dit anoniem doen, indien dit is toegelaten door de lokale wetgeving. De Ethics Helpline identificeert de nummers van bellers niet en traceert geen IP-adressen die worden gebruikt voor onlineformulieren. Personen die ervoor kiezen om hun naam op te geven, zullen voor zover mogelijk en toegelaten door de wet hun identiteit beschermd zien.

De Ethics Helpline wordt uitgebaat door een onafhankelijke externe leverancier (NAVEX), die de vertrouwelijkheid en anonimiteit van de oproepen verzekert.

Wanneer u aangifte doet, ontvangt u een report key en moet u een wachtwoord aanmaken. Noteer uw report key en wachtwoord. Met uw report key en wachtwoord kunt u op elk moment opnieuw contact opnemen met de Ethics Helpline, telefonisch of via deze website, en nagaan of er updates en/of vragen zijn in verband met uw aangifte bij de Helpline.

Indien u anoniem aangifte doet, gelieve dan regelmatig te checken voor updates. U moet dit doen om eventuele vragen of opmerkingen in verband met uw aangifte te beantwoorden.

Het is uw plicht om te spreken

Medewerkers van Aon die zich bewust zijn van mogelijke schendingen van de Zakelijke Gedragscode, ons bedrijfsbeleid en procedures, of wet- en regelgeving, moeten dit melden conform de lokale wet- en regelgeving. Je kunt contact opnemen met je manager, een HR-medewerker, de afdeling Legal&Compliance, de Ethics Helpline of een van de andere contactpersonen die vermeld staan in de Aon Zakelijke Gedragscode.

Meldingen van potentiële inbreuken inzake boekhouding, interne controles en/of audits kunnen ook rechtstreeks naar de Senior Vice President & Chief Audit Executive worden gestuurd. Die zal dan melding doen bij het Auditcomité van de Directieraad, zoals het hoort.

Contact opnemen met de Helpline

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen collega’s in de hele wereld gebruikmaken van Aon’s Ethics Helpline om mogelijke inbreuken op de zakelijke gedragscode, beleidslijnen en procedures of wetten en reguleringen te melden.

Frankrijk en Marokko

Meldingen via Aon’s Ethics Helpline zijn beperkt tot problemen in verband met:

 • Omkoping
 • Boekhouding en financiële kwesties
 • Bankzaken
 • Oneerlijke concurrentie
 • Veiligheid en gezondheid op het werk
 • Discriminatie en pesterijen op het werk
 • Bescherming van het milieu

Alle andere zaken in verband met mogelijk onethisch gedrag, wangedrag, overtredingen van de wet enz. moeten worden gemeld via het HR-departement in Frankrijk en/of via de werknemersafgevaardigden. (Enkel Aon-werknemers hebben toegang tot deze pagina.)