Got a Concern?

Vårt företags värderingar och professionella standarder är centrala i allt vi gör. Vi har åtagit oss att arbeta med integritet och att upprätthålla högsta etiska standard för oss själva, våra kollegor och vårt samhälle, och vi förväntar oss öppen och ärlig kommunikation från våra medarbetare.

Om du har ett ärende gällande potentiellt tjänstefel eller brott mot lagar, policy, värderingar eller yrkesetik kan du ta upp ärendet med företagets chefer eller ledarskap. Det kan dock finnas tillfällen då du föredrar att använda en alternativ kanal. I dessa situationer kan du använda Got a concern?

Got a concern? är tillgänglig för att anmäla missförhållanden, överträdelser eller olämpligt beteende i arbetsrelaterade sammanhang och omfattar kollegor, kunder, rådgivare, tidigare kollegor, arbetssökande, tjänsteleverantörer eller tredje part. Du kan göra en anmälan via telefon eller via webbformuläret.

Anmälningar som tas upp genom Got a concern? tas emot av NAVEX, en oberoende part och hanteras så konfidentiellt som möjligt. NAVEX kommer inte att undersöka frågor eller ärenden utan de överförs direkt till McKinsey, så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

Även om vi, för att få bästa möjliga förutsättningar för att undersöka ett ärende eller problem, uppmanar dig att uppge din identitet så går det även att anmäla anonymt. Observera att tillämplig lag i vissa länder kan förbjuda anonym rapportering, eller endast tillåta anmälningar för en viss kategori av överträdelser. Vi kan behöva hantera din rapport därefter.

Om du gör en anmälan kan du följa upp ärendets status med hjälp av rapportnyckeln och lösenordet.

Du ska känna dig trygg när du tar upp ditt ärende. Vi förbjuder därför all vedergällning mot de som söker råd, gör en anmälan eller deltar i en utredning. Om du känner att du har utsatts för vedergällning kan du använda Got a concern? eller om du är anställd av McKinsey kan du ta upp det med en chef, eller din HR-representant.

Obs!

Där det krävs, enligt lag, kommer vi omedelbart att underrätta alla personer som är föremål för anmälan. Om en utrednings integritet måste säkerställas eller för att bevara relevant information kan det komma att fördröjas innan alla underrättas. Om vi känner till din identitet kommer vi inte avslöja den, såvida det inte är nödvändigt eller enligt lag.

Informationen du tillhandahåller kan leda till beslut som påverkar anställda hos McKinsey eller tredje part. Vi ber dig att endast tillhandahålla information som du har rimliga skäl att tro är korrekt. Om du avsiktligt tillhandahåller felaktig eller vilseledande information kan det leda till disciplinära åtgärder eller rättsliga följder.