En etisk hotline

Vores forpligtelse

Vi mener, at det er vigtigt at handle etisk og med integritet, og vi ønsker at styrke vores medarbejdere, vores kunder og alle andre partnere til at gøre det rigtige og sige fra, hvis og når de har bekymringer. Standard Industries Ethics Hotline gør det muligt for enhver at rapportere bekymringer eller adfærd, der er i modstrid med principperne skitseret i vores adfærdskodeks, virksomhedspolitikker og gældende love. Hvor det er tilladt i henhold til loven, kan rapporter indsendes anonymt, og alle rapporter vil blive behandlet med den største fortrolighed.