Często zadawane pytania

Nasza kultura etyki i uczciwości polega na tym, że każdy pracownik powinien postępować etycznie i zgodnie z naszym „Światowym kodeksem postępowania”.

Jeżeli zauważą Państwo coś, co uznają za nielegalne lub sprzeczne z „Kodeksem postępowania”, należy to zgłosić!

Niektóre z tych pytań zawierają łącza do innych materiałów informacyjnych, przy czym niektóre z nich są dostępne tylko po zalogowaniu się do sieci PepsiCo.

Na czym polega dokonywanie zgłoszeń w PepsiCo za pośrednictwem infolinii „Speak Up”?
  Dokonywanie zgłoszeń w PepsiCo polega na szczerych rozmowach, w ramach których pracownicy mogą swobodnie:
 • zgłaszać problemy, gdy mają do czynienia z dylematami etycznymi,
 • zwracać się o wytyczne, gdy nie są pewni, jak powinni postąpić,
 • zgłaszać niewłaściwe zachowania lub potencjalne naruszenia naszego Kodeksu bądź prawa bez obawy przed odwetem
Dlaczego zgłaszanie naruszeń Kodeksu jest ważne?
Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą zgłaszać podejrzewane naruszenia „Kodeksu postępowania”, naszych zasad lub prawa. Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości umożliwia zachowanie naszej kultury etycznej. Dzięki temu PepsiCo może rozwiązywać problemy, które mogłyby zaszkodzić jej reputacji, i zapobiegać przypadkom niewłaściwego postępowania w przyszłości.
Jakie naruszenia Kodeksu należy zgłaszać?
  Każdy pracownik ma obowiązek zgłosić każdą sprawę, która narusza nasz „Kodeks postępowania”. Przykłady to:
 • nieprawidłowości finansowych, rachunkowych lub dotyczących audytów,
 • fałszowania dokumentów lub ewidencji,
 • oszustw lub kradzieży,
 • konfliktów interesów,
 • łapownictwa lub korupcji,
 • Dyskryminacja
 • mobbingu i molestowania seksualnego,
 • zagrożeń dla bezpieczeństwa lub środowiska,
 • naruszeń praw człowieka,
 • nadużyć poufnych informacji,
 • działalności przestępczej. Indywidualne problemy związane z pracą, takie jak planowanie pracy, płace lub problemy ze współpracownikami, można zgłaszać swojemu przełożonemu, kierownikowi kolejnego wyższego szczebla lub kierownikowi Działu Kadr.
Jak można zgłosić naruszenie Kodeksu?
  Naruszenie „Kodeksu postępowania” można zgłosić za pośrednictwem kilku kanałów. Można skontaktować z jedną z poniższych osób lub służb:
 • Bezpośredni przełożony lub kierownik kolejnego wyższego szczebla
 • Przedstawiciel Działu Kadr
 • Dział Prawny lub Globalny Dział ds. Zgodności i Etyki PepsiCo
 • Infolinia „Speak Up” („Zgłoś to!”) dostępna telefonicznie lub online
Nasza kultura etyki i uczciwości polega na tym, że każdy pracownik powinien postępować etycznie i zgodnie z naszym „Światowym kodeksem postępowania”. Jeżeli zauważą Państwo coś, co uznają za nielegalne lub sprzeczne z „Kodeksem postępowania”, należy to zgłosić! Co mam zrobić, jeśli uznam, że w moim zakładzie pracy nie mogę z nikim swobodnie porozmawiać?
Jeśli nie czują się Państwo na tyle swobodnie w kontaktach ze swoim przełożonym lub innymi osobami, aby zgłosić problem osobiście, należy skontaktować się z infolinią „Speak Up” firmy PepsiCo. Zgłoszenia na infolinię „Speak Up” mogą być anonimowe, o ile jest to dozwolone przez prawo.
Co to jest infolinia „Speak Up” („Zgłoś to!”)?
„Speak Up” to całodobowa infolinia ds. etycznych obsługiwana przez niezależnego zewnętrznego usługodawcę, która zapewnia pracownikom, konsumentom i partnerom handlowym PepsiCo oraz członkom społeczności możliwość skorzystania z całodobowego, anonimowego i poufnego kanału zgłaszania potencjalnych naruszeń naszego Kodeksu. Infolinia „Speak Up” jest dostępna w każdym miejscu na świecie za pośrednictwem specjalnych linii telefonicznych w ponad 60 krajach i 38 językach oraz online w 24 językach.
Jak mogę połączyć się z infolinią Wypowiedz się?
Na stronie głównej należy wybrać swój kraj. Wyświetli się numer telefonu dla wybranego kraju. Można też dokonać zgłoszenia online za pośrednictwem tego portalu.
Czy jestem chroniony przed odwetem?
  Tak. Każdy przypadek odwetu na pracowniku za zgłoszenie jakiegoś problemu w dobrej wierze stanowi naruszenie naszego „Światowego kodeksu postępowania” i naszej „Polityki dotyczącej zakazu stosowania działań odwetowych”. Zgodnie z tymi zasadami pracownicy będą chronieni przed odwetem, gdy:
 • zgłoszą sprawę, która ich zdaniem stanowi naruszenie naszych Wartości, naszego Kodeksu, naszych polityk lub prawa,
 • zgłoszą pytanie dotyczące zgodności z przepisami lub będą chcieli uzyskać wytyczne dotyczące konkretnej praktyki biznesowej, decyzji lub działania,
 • będą współpracować w ramach dochodzenia dotyczącego potencjalnego naruszenia,
 • zgłoszą naruszenie przepisów władzom rządowym
Jak mogę rozpoznać odwet, kiedy wystąpi?
  Odwet ma miejsce, gdy pracownik odczuwa negatywne skutki związane z pracą w ramach działań odwetowych za zgłoszenie problemu. Takie działania może stosować przełożony lub inne osoby z zespołu pracowniczego danego pracownika i mogą one przybierać różne formy, np.:
 • zwolnienie z pracy,
 • degradacja na niższe stanowisko,
 • negatywna ocena wydajności pracy bez uzasadnienia,
 • wykluczenie z zebrań i przepływu informacji,
 • okazywanie negatywnej mowy ciała,
 • okazywanie braku szacunku podczas prywatnych spotkań lub zebrań pracowników. Jeśli, po zgłoszeniu problemu, doświadczą Państwo odwetu lub będą świadkiem takich działań, należy to niezwłocznie zgłosić, abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki.
Jakie rodzaje kar dyscyplinarnych są przewidziane za stosowanie odwetu?
Pracownik, który zostanie uznany za uczestnika działań odwetowych wobec innego pracownika, lub który groził takiemu innemu pracownikowi odwetem, będzie podlegał odpowiednim karom dyscyplinarnym określonym przez spółkę, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.
W jaki sposób firma zapewnia poufność mojego zgłoszenia za pośrednictwem infolinii „Speak Up”?
Wszystkie zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem infolinii „Speak Up” będą traktowane poufnie. Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia, charakter samego zgłoszenia oraz imiona i nazwiska osób zaangażowanych w dochodzenie i/lub uczestniczących w dochodzeniu będą traktowane jako informacje poufne i będą udostępniane tylko w razie potrzeby w ograniczonym zakresie w celu przeprowadzenia pełnego i uczciwego dochodzenia lub zgodnie z wymogiem prawnym.
Czy, jeśli dokonam zgłoszenia, naruszę obowiązek zachowania poufności?
Obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do charakteru danej skargi nie powinien uniemożliwiać zgłoszenia niewłaściwego postępowania za pośrednictwem dostępnych środków. Powyższe dotyczy także zgłaszania naruszeń prawa władzom państwowym.
W jaki sposób mogę zachować anonimowość w ramach zgłoszenia na infolinii „Speak Up”?
W toku dokonywania zgłoszenia za pośrednictwem infolinii „Speak Up” można zachować anonimowość. Nasz zewnętrzny usługodawca nie korzysta z żadnych rejestratorów ani innych mechanizmów monitorowania rozmów telefonicznych lub obecności w Internecie w celu ustalenia tożsamości zgłaszającego, ani też osoby prowadzące dochodzenie nie będą próbować ustalać tożsamości rozmówców. Jednak w niektórych przypadkach, aby wszcząć efektywne dochodzenie, podanie imienia i nazwiska i/lub zakładu pracy zgłaszającego może być pomocne lub konieczne. Z powodu lokalnych przepisów w pewnych regionach, takich jak Unia Europejska, zgłoszenia anonimowe mogą być odradzane lub nawet, w nielicznych krajach, zabronione.
Co się stanie, gdy zadzwonię na infolinię „Speak Up”?
Po nawiązaniu połączenia telefonicznego z infolinią „Speak Up”, telefon odbierze przeszkolony konsultant zatrudniony przez firmę obsługującą infolinię „Speak Up”. Jeżeli mówisz w innym języku niż angielski lub hiszpański, do rozmowy włączy się tłumacz.
Jakiego rodzaju pytania zada mi konsultant?
Zada on serię pytań dotyczących zgłaszanego problemu, np. kogo on dotyczy, kto jest odpowiedzialny za sytuację, kiedy incydent miał miejsce, czy incydent zdarzył się więcej niż raz, skąd zgłaszający wie o incydencie. Podczas rozmowy z konsultantem należy podać jak najwięcej informacji, abyśmy mogli zająć się sprawą lub zbadać ją we właściwy sposób.
Czy zgłoszenie internetowe wygląda inaczej?
Kontaktując się z infolinią „Speak Up” w Internecie, można opisać problem własnymi słowami, podając jak najwięcej szczegółów.
Co się dzieje po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem infolinii „Speak Up”?
Wszystkie zgłoszenia odebrane przez firmę obsługującą infolinię „Speak Up” zostaną wstępnie przeanalizowane i ocenione przez Globalny Dział ds. Zgodności i Etyki. Każda sprawa zostanie przydzielona właściwej osobie lub zespołowi w celu przeprowadzenia dochodzenia lub dalszych czynności zgodnie z wewnętrznymi procesami zarządzania incydentami oraz „Globalną polityką eskalacji naruszeń Kodeksu postępowania” PepsiCo.. W zależności od charakteru zarzutów, dochodzenie może zostać przeprowadzone przez specjalistę z Działu Kadr, Działu Kontroli, Działu ds. Bezpieczeństwa, Działu Audytu, Działu Prawnego lub Globalnego Działu ds. Zgodności i Etyki bądź przez firmę zewnętrzną. W przypadku naruszeń Kodeksu, Globalny Dział ds. Zgodności i Etyki zapewni nadzór nad spójnością procesu dochodzeniowego, kar dyscyplinarnych i odpowiednich działań naprawczych.
Kto ma dostęp do mojego zgłoszenia w infolinii „Speak Up”?
Informacje zawarte w zgłoszeniu dokonanym za pośrednictwem infolinii „Speak Up” są udostępniane tylko wtedy, jeśli jest to konieczne, bez względu na anonimowy charakter takiego zgłoszenia. Takie informacje są poufne w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie pełnego i uczciwego dochodzenia lub przestrzeganie prawa.
Jak długo trwa rozpatrywanie sprawy zgłoszonej za pośrednictwem infolinii „Speak Up”?
Czas potrzebny na przeanalizowanie każdego zgłoszenia i przeprowadzenie dochodzenia zależy od charakteru zarzutów. Niektóre sytuacje wymagają dłuższego dochodzenia niż inne. Przeciętne, rutynowe przypadki staramy się rozpatrywać w terminie 60 dni.
Dlaczego otrzymuję numer sprawy?
Każda sprawa zgłoszona na infolinię „Speak Up” ma przypisany unikalny numer sprawy, dzięki czemu zgłaszający może śledzić swoje zgłoszenie i przekazywać dodatkowe informacje. Jeżeli zgłaszający jest anonimowy, numer sprawy umożliwia nam kontakt z nim. Jeśli będziemy potrzebować więcej informacji, nakażemy firmie obsługującej infolinię „Speak Up” zadać odpowiednie pytania, gdy zgłaszający zadzwoni ponownie podając unikalny numer sprawy.
Czego mogę się dowiedzieć o postępach w sprawie mojego zgłoszenia?
Gdy zgłaszający zadzwoni ponownie podając unikalny numer sprawy, może dowiedzieć się, czy sprawa jest nadal rozpatrywana lub czy została zamknięta. Prosimy zrozumieć, że nie możemy przekazywać szczegółowych informacji na temat dochodzenia, np. z kim rozmawialiśmy, wyników dochodzenia lub informacji na temat jakichkolwiek kar dyscyplinarnych bądź innych działań naprawczych, które zostały podjęte. Ograniczamy dostęp do tych informacji, aby chronić prywatność i zapewnić uczciwość naszego dochodzenia.
Co się stanie, jeśli moje podejrzenia dotyczące niewłaściwego postępowania nie zostaną potwierdzone?
Dopóki zgłoszenia dokonano w dobrej wierze, nie ma znaczenia, czy zgłoszenie okazało się bezpodstawne lub czy podejrzenia były nieprawdziwe. Zgłaszający nie zostanie ukarany, jeśli w dobrej wierze zgłosi sprawę, która w jego przekonaniu stanowi naruszenie naszego Kodeksu.
Czy istnieją jakieś ograniczenia w niektórych krajach?
W niektórych krajach i regionach przepisy lokalne mogą zabraniać lub zniechęcać do dokonywania anonimowych zgłoszeń za pośrednictwem infolinii dla pracowników lub zezwalać tylko na niektóre rodzaje zgłoszeń, np. dotyczące rachunkowości, finansów, audytu i łapownictwa. Pracownicy z tych krajów zostaną poinformowani o takich ograniczeniach w czasie kontaktu z infolinią „Speak Up”. Jeśli to konieczne, tacy pracownicy powinni zgłosić swoje problemy za pośrednictwem jednego z pozostałych dostępnych kanałów zgłoszeniowych.
Kiedy powstała infolinia Wypowiedz się?
Firma PepsiCo uruchomiła infolinię Wypowiedz się w 1999 r., kiedy to została ona wprowadzona w firmie Frito-Lay North America. W 2001 roku infolinia „Speak Up” została wprowadzona w całych Stanach Zjednoczonych, a w 2004 roku na całym świecie.
Ile zgłoszeń rocznie jest dokonywanych za pośrednictwem infolinii „Speak Up”?
Zasadniczo co roku w PepsiCo nawiązywanych jest ponad 6000 kontaktów z infolinią „Speak Up”. Aktualne statystyki można sprawdzić na naszej stronie „Speak Up” w portalu MyPepsiCo.
Z kim mogę się skontaktować, jeżeli mam pytania?
W razie dodatkowych pytań dotyczących infolinii „Speak Up”, można skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem Globalnego Działu ds. Zgodności i Etyki lub wysłać wiadomość e-mail na skrzynkę SPA Globalnego Działu ds. Zgodności i Etyki na adres >PepsiCoComplianceandEthics@PepsiCo.com