HemVanliga frågor Uppförandekod
Lämna in en rapport Ställa en fråga
Följa upp en rapport

Martin Lundstedt
Verkställande direktör

Volvo Group Whistle

Volvokoncernens produkter och tjänster spelar en viktig roll i människors vardag. Vi vill vinna och bibehålla alla dessa människors förtroende.Vi drivs av övertygelsen om att etisk och lagenlig affärsverksamhet bygger förtroende hos våra kunder och samhället, vilket bidrar till vår kommersiella framgång. Basen för detta är att visa vårt engagemang och stöd för Volvokoncernens uppförandekod genom att tillhandahålla en mekanism att ställa oss till svars.

Jag vill uppmuntra alla som arbetar för Volvokoncernen och även personer utanför Volvokoncernen att hjälpa oss att se till att vi inte – på något sätt över huvud taget eller inom någon del av företaget – avviker från den principen.

Martin Lundstedt
VD och koncernchef för Volvokoncernen

Vårt åtagande

Uppförandekoden tydliggör förväntningarna på hur vi bedriver affärer – inte bara på ett par platser, utan överallt där vi är verksamma. Koden klargör vad vi står för och vad vi förväntar oss av alla som arbetar för Volvokoncernen. Den beskriver Volvokoncernens principer och miniminormer för att bedriva etisk och lagenlig affärsverksamhet.

Du förväntas rapportera överträdelser och misstänkta överträdelser mot vår uppförandekod. Vi uppmanar dig att kontakta din chef, din chefs överordnade eller en relevant funktionsgrupp (som HR, Finans eller Juridik & Efterlevnad) angående eventuella bekymmer du kan ha. Vi hoppas du känner dig komfortabel med detta. Om dessa alternativ inte är godtagbara har du möjlighet att använda Volvo Group Whistle för att lämna in klagomål avseende överträdelser av vår uppförandekod.

Volvo Group Whistle handhas av en tredje part, NAVEX Global. Informationen som du lämnar in kommer att skickas till oss av NAVEX Global, på konfidentiell basis. Vi garanterar att Volvokoncernen kommer att undersöka situationen och vidta lämpliga åtgärder när du gjort en rapport.

Om ditt klagomål gäller en fråga som enligt lokal lag inte kan godtas genom Volvo Group Whistle, kommer du automatiskt att bli informerad om eventuella rapporteringsrestriktioner och förses med ett alternativ.

Uttalande mot vedergällning:

Om du tar upp ett bekymmer i god tro kommer Volvokoncernen inte att godta några repressalier mot dig. Detta gäller oavsett utkomsten av undersökningen.