NGÔN NGỮ

Báo Cáo Lo Ngại

Bấm vào đây để báo cáo hành vi đáng ngờ vi phạm Bộ Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh của Oracle.

Đặt Câu Hỏi

Bấm vào đây để đặt câu hỏi liên quan đến đạo đức hoặc yêu cầu hướng dẫn hoặc đào tạo về các chính sách của Oracle.