ภาษา

รายงานข้อกังวล

คลิกที่นี่เพื่อรายงานการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณและหลักการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของ Oracle

สอบถามข้อสงสัย

คลิกที่นี่เพื่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับจริยธรรมหรือขอแนวปฏิบัติหรือขอรับการฝึกอบรมเรื่องนโยบายของ Oracle