สายด่วนจริยธรรมกู๊ดเยีย

จัดทำรายงานหรือถามคำถาม

ทางโทรศัพท์

ออนไลน์

"ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1898 Goodyear ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะบริษัทที่มีมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด ความคาดหวังของเราสำหรับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมถูกสรุปอยู่ในหนึ่งในค่านิยมที่เรามีอยู่ร่วมกัน เรามุ่งมั่นกระทำสิ่งต่างๆด้วยความซื่อสัตย์ การมีศีลธรรมและความเคารพ

คุณมีหน้าที่ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายเหล่านี้ และรายงานพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดหลักจริยธรรม หรือทำผิดต่อนโยบายเหล่านี้

ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะมีความประพฤติถูกหลักจริยธรรมของเราจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการเคารพซึ่งกันและกันและการเปิดเผย และตอกย้าชื่อเสียงของเราทั่วโลก"

ความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์ จัดทำรายงานหรือถามคำถาม ติดตามผลรายงาน